contact met u
Gedeponeerde Algemene Voorwaarden AtMost
AtMost is u graag van dienst! Waar u ook zit!  
Algemene, leverings- en betalingsvoorwaarden van AtMost, gevestigd aan de Marius Richtersstraat 21, 3059 TH Rotterdam. Inschrijfnummer KvK te Rotterdam: nummer: 24281716

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze bepalingen/ voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten,
uitvoeringen van opdrachten en leveringen en/of diensten - van welke aard ook aan cliënt/
wederpartij geleverd - alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen de wederpartij
enerzijds en AtMost (verder te noemen de gebruiker) anderzijds.
1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen dan van kracht, wanneer de
gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard; de afwijkingen gelden bijaldien slechts voor de
overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
1.3 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Indien een
offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft de gebruiker te allen tijde
het recht het aanbod binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding, te
herroepen door middel van een aan de wederpartij gerichte aangetekende/gefaxte mededeling.
1.4 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en
gewichtsopgaven, kleine gegevensdragers en promotiematerialen, alsmede andere door de
gebruiker verstrekte gegevens, binden haar niet.
1.5 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor de gebruiker slechts bindend, indien deze
schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. De gebruiker heeft het recht een
opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade, die
direct - dan wel indirect - uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
1.6 De omvang van de verplichtingen van de gebruiker worden uitsluitend bepaald door de
orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van
de aanbieding door de gebruiker zal de wederpartij de opdracht schriftelijk bevestigen. De
overeenkomst is voor de gebruiker eerst bindend, indien de wederpartij de schriftelijke
bevestiging voor akkoord ondertekend aan de gebruiker heeft geretourneerd.
1.7 De gebruiker wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig
vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn gerechtigd.
1.8 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de gebruiker
en de wederpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
1.9 Wanneer de gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij
werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de
overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de
wederpartij aan de gebruiker worden vergoedt volgens de gebruikelijke tarieven van de
gebruiker. De gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan
verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
1.10 De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 1.9 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van partijen, kunnen worden beïnvloed.
AtMost,klik door naar pagina 2